Профил


ПРОФИЛ:

Назив ЈКП Градска топлана Пирот
Оснивач Скупштина града Пирота
Адреса Нишавска 11
Година оснивања 1975
Број запослених 41
Инсталисана снага 27,5 MW
Број котларница 1
Дужина топловодне мреже 20км
Број топлотних подстаница 130
Грејна површина стамбени 126.231,95 m2
Грејна површина пословни 57.846,74 m2
Грејна површина укупно 184.078,69 m2
Енергент Гас