ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИ


Oдлука о умањењу рачуна паушалним корисницима за фебруар 2024. године.

Oдлука о умањењу рачуна за 5%

Одлука о усвајању акције бесплатни прикључак зa 2024.g.

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енрегије

Oдлука о одобравању попуста породицама са троје и више деце

Oдлука о продужењу акције бесплатног прикључка до 31.12.2023.g.

Oдлука о давању сагласности на процедуру

Процедура о уређењу редоследа потеза при уградњи делитеља топлоте

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију (Сл.Гл. РС бр. 81 -21)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Градска топлана Пирот за период од  01.01.-31.12.2022.г.

Oбавештење ЈКП Градска топлана Пирот o намањењу рачуна паушалним корисницима за јануар 2023. у износу  oд 5%

Oдлука о даваљу сагласности на План интегритета JКП Градска топлана-трећи циклус 2021-2024

Oдлука о даваљу сагласности na План управљања ризицима од повреде родне равноправности у ЈКП Градска топлана Пирот

Oдлука о даваљу сагласности на Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП Градска топлана Пирот

Oдлука о давању сагласности на Стратегију управљања ризицима у ЈКП Градска топлана Пирот

Oдлука о намањењу рачуна паушалним корисницима за јануар 2023.г. за 5%

Oдлука о продужењу акције бесплатног прикључка до 31.12.2023.g.

План интегритета ЈКП Градска топлана Пирот – трећи циклус – период 2021-2024

План управљања ризицима од повреде принцима родне равноправности JKP Gradska toplana Pirot

Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП Градска топлана Пирот

Стратегија управљања ризицима у ЈКП Градска топлана Пирот

Зaкључак Градског већа Пирот

 

Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система

Одлука – Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије

Oдлука о усвајању Правилника

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу топлотне енергије – Напомена – погледати страну од броја 4 закључном са страном број 14

Решење о давању сагласности

Правила о раду дистрибутивног система

Прилози уз Правила о раду дистрибутивног система 

Oдлука НО – искњижење

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у ЈКП Градска топлана

Oдлука о усвајању Плана примене мера

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Oдлука – Иницијатива за измену одлуке о начину и условима снабдевања

Oдлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања

Oдлука Скупштине Града Пирота – Котларница Централа

Oдлука – Иницијатива о измени Одлуке – Котларница Централа

Пoсловник о раду комисије

Одлука о конституисању комисије

Правилник о заштити потрошача

Обавештење о пријему рекламација

Правилник о поступку провере алкохолисаности

Правилник о коришћењу службених возила

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Интерни акт топлана

Градска одлука о тарифном систему

Информатор – 2018. година

Информатор – 2021. година

Одлука о условима и начинима снабдевања топлотном енергијом

Правилник о заштити података о личности

Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача

Листа тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Oдлука о именовању Саветодавног тела

Oдлука о давању сагласности на Правилник о заштити података о личности

Oдлука о давању сагласности на Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача

Oдлука – Комисија за решавање рекламација

Oбавештење о начину и месту пријема рекламација

Oдлука о именовању лица за заштиту података

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Kодекс пословног и етичког понашања запослених