ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИ


Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система

Одлука – Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије

Oдлука о усвајању Правилника

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу топлотне енергије – Напомена – погледати страну од броја 4 закључном са страном број 14

Решење о давању сагласности

Правила о раду дистрибутивног система

Прилози уз Правила о раду дистрибутивног система 

Oдлука НО – искњижење

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у ЈКП Градска топлана

Oдлука о усвајању Плана примене мера

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Oдлука – Иницијатива за измену одлуке о начину и условима снабдевања

Oдлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања

Oдлука Скупштине Града Пирота – Котларница Централа

Oдлука – Иницијатива о измени Одлуке – Котларница Централа

Пoсловник о раду комисије

Одлука о конституисању комисије

Правилник о заштити потрошача

Обавештење о пријему рекламација

Правилник о поступку провере алкохолисаности

Правилник о коришћењу службених возила

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Интерни акт топлана

Градска одлука о тарифном систему

Информатор – 2018. година

Информатор – 2021. година

Одлука о условима и начинима снабдевања топлотном енергијом

Правилник о заштити података о личности

Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача

Листа тела за вансудско решавање потрошачких спорова

Oдлука о именовању Саветодавног тела

Oдлука о давању сагласности на Правилник о заштити података о личности

Oдлука о давању сагласности на Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача

Oдлука – Комисија за решавање рекламација

Oбавештење о начину и месту пријема рекламација

Oдлука о именовању лица за заштиту података

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама