adminOбавештење o достави рачуна путем електронске поште  („e-рачун“) У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услугу грејања, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуге грејања  JKP,,Градска топлана,, Пирот је омогућила нову услугу бесплатне доставе Е-рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail). Oвај начин доставе рачуна доступан је […]

E-рачун

Захтев за закључење поравнање – пословни простор Захтев за закључење поравнање -стамбени простор Захтев за испоруку топлотне енергије ради пробног рада Захтев за издавање начелне сагласности за извођење радова Зaхтев за издавање одобрења за прикључење Захтев за издавање потврде о испуњењу техничких услова Зaхтев за издавање сагласности и услова Захтев […]

Захтеви


План јавних набавки за 2018. годину Одлука о давању сагласности на план јавних набавки за-2018 годину План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2018. годину План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018-1.измена Oдлука о измени Плана јавних набавки за 2018. 

План јавних набавки – 2018. година
Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система Одлука – Правилник о безбедности Информационо-комуникационог система Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије Oдлука о усвајању Правилника Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу топлотне енергије – Напомена – погледати страну […]

ОДЛУКЕ, ПРАВИЛА, ПРАВИЛНИЦИ


Оснивачки акт – Сл. лист града Ниша бр.9-1998 Оснивачки акт-Сл. Лист града Ниша бр.18-2013 Оснивачки акт-Сл. лист града Ниша бр.110-2016, бр.89-2018 и 28-2020 Статут- Сл. лист града Ниша бр.9-2002 Статут- Сл. лист града Нишабр.137-2016 Статут-Оснивачки акт Сл. лист града Ниша бр. 28-2020 Статут-Сл. Лист града Ниша бр.44-2013  

ОСНОВНИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Процедура о редослед активности приликом уградње делитеља топлоте Правилник о начину расподеле Одлука о давању сагласности  Измене Правилника о начину расподеле и обрачуну трошковa Службени гласник Града Ниша – Измене правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију – Одлука Градског већа Града Пирота – погледати страну […]

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ


Сагласност на Програм пословања План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  

2020. година
Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године Решење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду

2020. година