Профил


ПРОФИЛ:

Назив ЈКП Градска топлана Пирот
Оснивач Скупштина града Пирота
Адреса Нишавска 11
Година оснивања 1975
Број запослених 41
Инсталисана снага 27,5 MW
Број котларница 1
Дужина топловодне мреже 20км
Број топлотних подстаница 130
Грејна површина стамбени 28.688,05 m2
Грејна површина пословни 55.741,35 m2
Грејна површина укупно 202.061,81m2
Енергент Мазут
Просечна потрошња мазута годишње 3600 т/год