Планови, извештаји, документа о раду


Најновија документа:

Биланс стања, биланс успеха, бруто потраживања, готовински еквиваленти и готовина, динамика запослених, збирни приказ планираних и реализованих показатеља, извештај о инвестицијама, извештај о токовима готовине, квартални извештај, кредитна задуженост, кретање цена и услуга, нето добит, средства за посебне намене, субвенције и остали приходи, трошкови запослених…

Измењен План набавки на које се ЗЈН не примењује

Одлука о измени и допуни Плана набавки 

Одлука о продужетку акције ”Бесплатни прикључак”

 

Процедура о редоследу активности приликом уградње делитеља топлоте

Правилник о начину расподеле

Одлука о давању сагласности 

Квартални извештај

Oдлука о усвајању кварталног извештаја за период од 01.01.-30.06.2021.g.

Oдлука – квартални извештај 01. 01. 2021.g.

Извештај о кварталном извештају 01.01.2021. – 31.03.2021.

План јавних набавки – ревидиран

Набавке на које се ЗЈН не примењује – ревидиране

Oдлука о давању сагласности на усаглашавање Плана набавки за 2020. годину

Oдука о усвајању кварталног извештаја  01.01-30.06.2020.године

Квартални извештај за период 01.01. до 30.06. 2020. године

Одлука о усвајању – Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Квартални извештај за период 01.01. до 30.09.2020.

 

 

 

Биланс стања и успеха

 

Извештаји о раду са финансијским извештајем:

-за 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2016.

Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2016.

Решење Ск.Града о давању сагласности на.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. за 2016.

Извештај независног ревизора за 2016. годину

-за 2017. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017.

Одлука Н.О. о усвајању Извештаја о раду за 2017.

Решење Ск.Града о сагласности на ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИН.ИЗВ. ЗА 2017.

 

 

 

Планови:

2016. година

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2016.

Решење о давању сагласности  на програм СГ Пирота

План и програм рада за 2016. годину

2017. година

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2017.-1.измена

Одлука о усвајању Плана и програма рада за 2017.

ПЛАН И ПРОГРАМ – 2017 коригован

Решење Ск.града о давању сагласности на 1.измену

Решење Ск.града о давању сагласности на програм

 

2018. година

Одлука Надзорног одбора о усвајању Плана и програма рада за 2018.

РЕШЕЊЕ Скупштине града о давању сагласности на програм за 2018.

План и програм рада за 2018. годину

Извештаји за Први квартал 2018:

-Образац-12 -I квартал 2018

-ОДЛУКА усвајање тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2018

-Обрасци – Тромесечни извештај 

-Збирни приказ

Извештаји за Други квартал 2018. године

Бруто потраживања

Готовински еквиваленти и готовина

Динамика запослених

Збирни приказ

Извештај о инвестицијама

Извештај о степену усклађености

Извештај о токовима готовине

Кредитна задуженост

Кретање цена производа и услуга

Нето добит

ОДЛУКА 2.  – Средства за посебне намене

Субвенције и остали приходи из буџета

Трошкови запослених

Извештаји за Трећи квартал 2018. године

Oбразац-12 -III kvartal 2018

Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2018.

Обрасци – тромесечни извештај 

Збирни приказ

Извештаји за четврти квартал 2018. године

Обрасци – тромесечни извештај 

Oбразац-12 -IV kвартал 2018-1

Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2018.

Збирни приказ

Извештај ревизора за 2018. годину

Тромесечни извештаји:

-2016. година

Први квартал:

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Други квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Трећи квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.09.2016

Обрасци за тромесечни извештај

Четврти квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.12.2016

Обрасци за тромесечни извештај

 

2017. година

Први квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Други квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Трећи квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.09.2017

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Обрасци за тромесечни извештај

Четврти квартал

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

Образац 1-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 1a-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 1б-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 2-Тромесечни извештај-IV квартал 2017.

Образац 3-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 4-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 5-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 6-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 7-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 8-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 9-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 10-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

Образац 11-Тромесечни извештај-IV квартал 2017

ОДЛУКА Н.О.- усвајање тромесечног извештаја-IV квартал 20177

 

2018. година

Први квартал

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.03.2018.

Обрасци за тромесечни извештај

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Oдлука НО о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајем за  2018.g.

Извештај о раду са финансијским извештајем за 2018. годину

2019. година

Oбразац-12 -I квартал 2019

Oдлука о усвајању тромесечног извештаја 01.01-31.03.2019.

План и програм рада са финансијским планом за 2019. годину

Oдлука о усвајању финансијског плана за 2019. годину

Oдлука о новој цени грејања топлотне енергије

Oдлука о усвајању нових цена

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама топлотне енергије

Решење о давању сагласности на програм пословања

Oдлука о усвајању плана и програма рада за 2019. годину

Сагласност на програм пословања

План и програм рада са финансијским извештајем за 2019. годину

Квартални извештај о раду за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Одлука о усвајању кварталног извештаја о раду за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

 

 

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије

Oдлука о усвајању Правилника

Измене Правилника о начину расподеле и обрачуну трошковa

Правилник о услвоима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу топлотне енергије – Напомена – погледати страну од броја 4 закључном са страном број 14

Решење о давању сагласности

Правила о раду дистрибутивног система

Прилози уз Правила о раду дистрибутивног система 

Службени гласник Града Ниша – Измене правилника о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију – Одлука Градског већа Града Пирота – погледати страну од 72. закључно са 102. страном. 

Тромесечни извештај – 4. квартал 2019. године

Допуна извештаја

Збирни приказ – 4. квартал 2019. године

Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-31.12.2019.

Извештај ревизора – 2019. година

-2020. година

Одлука – Извештај о раду са финансијским извештајем

Обрасци уз извештај о раду за 2020. годину

Извештај о раду са финансијским извештајем пословања за 2020. годину

Сагласност на Програм пословања

План и програм рада са финансијским планом за 2020. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

План набавки за 2020. годину

Oдлука о усвајању Плана набавки за 2020. годину

Oдлука о измени оснивачког акта ЈКП Градска топлана Пирот – Скупштина Града Пирота

Решење о давању сагласности на Одлуку НО о измени Статута ЈКП Градска топлана

Oдлука о измени Статута ЈКП Градска топлана Пирот

Измена Плана набавки за 2020. годину

Измена Плана јавних набавки – јун 2020. 

Oдлука НО – искњижење

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у ЈКП Градска топлана

Oдлука о усвајању Плана примене мера

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Квартални извештај 01.01.2020. до 30.09.2020.

Oдлука о усвајању кварталног извештаја 01.01.-30.09.2020.g.

Квартални извештај 01.01.2020. – 31.12.2020.

 

Oдлука о усвајању акције бесплатан прикључак

Oдлука о усвајању Плана и Програма пословања са финансијским планом за 2021.g.

Oдлука о усвајању средњорочног плана 2021-2023

Програм пословања 2021 – 2023

Програм пословања 2021.

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2020. године

 

Oдлуке Надзорног одбора 2021.

Oдлука – Иницијатива за измену одлуке о начину и условима снабдевања

Oдлука -Извештај о раду са финансијским извештајем

Oдлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину снабдевања

Oдлука Скупштине Града Пирота – Котларница Централа

Oдлука – Иницијатива о измени Одлуке – Котларница Централа

Oдлука – Измена Плана и Програма рада са финансијским извештајем

Решење Скупштине Града Пирота – измена Плана и програма

Рeшење Скупштине Града Пирота – Извештај о раду