Javne nabavke

План јавних набавки за 2016 годину

План јавних набавки за 2017 годину

Измена Плана јавних набавки за 2017

Измена Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2017 годину

План јавних набавки за 2018 годину

План набавки на које се не примењује закон о ЈН за 2018 годину

 

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Превоз уља за ложење - мазута "С" за грејну сезону 2016/2017

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације ЈНВВ 01-16

Обавештење о закљученом уговору

 

Објављен Позив на Порталу јавних набавки:  02.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда:    04.09.2016.године  до 10:00 часова.

Отварање понуда 04.09.2016.год у 10,30ч.

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Ремонт циркулационих пумпи 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
Резервни делови горионика 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 
Извођење радова на реконструкцији каналских цеви –топловода у дворишту бивше котларнице ,,Суд,, до бивше котларнице ,, Бујица,, са повезивањем на постојећи магистрални топловод Енергане ,, Сењак,,  за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Добровољно пензијско осигурање запослених

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак'' за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Објављено на Порталу дана:

 

26.07.2017.

 

Рок за достављање понуде:

 

8 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

03.08.2017. у 13:15

ПРЕВОЗ МАЗУТА ,,С“  - УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ -
за грејну сезону 2017/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 
Делимична замена старих каналских цеви у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 03/2017 - Р

Одговор на питање ЈНМВ 03/2017

Одлука о додели уговора

Рок за доставу понуда је 12.06.2017. год до 13:00 часова

Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 12.06.2017. год у 13:30 часова

 

Дизел агрегат бр.02/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 02/17

Измена конкурсне документације

Питања и одговори на конкурсну документацију ЈНМВ 02/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда  на Порталу јавних набавки у време и на начин предвиђен конкурсном
документацијом

Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.05.2017 године у 10:30 часова

Физичко обезбеђење енергане Сењак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 01/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

Набавка путничког аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 04/16

Одлука о додели уговора

Рок за подошење понуда је 24.11.2016.године до 13:00 сати

Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.11.2016 године у 13:15 часова

Oсигурање имовине и радника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 07/16

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Крајњи рок за достављање понуда:01.12.2016..године 10:00 часова.

Јавно отварање понуда,01.12.2016.. године у  10:30 часова

Добровољно пензијско осигурање запослених

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

 

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 31.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда: 12.09.2016..године  до 10:00 часова.

Јавно отварање понуда, 12.09.2016.. године у  10:30 часова

Нове циркулационе пумпе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 12.08.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда: 22.08.2016.године  до 10:00 часова

Јавно отварање понуда: 22.08.2016. године у  10:30 часова

 

Реконструкција магистралног топловода у насељу "Чешаљ" у Пироту за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Објављено на Порталу дана:

 

12.08.2016.

 

Рок за достављање понуде:

 

9 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 12,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

22.08.2016. у 12:15

Резервни делови горионика

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор за ЈНМВ 2-16

Питање и одговор-појашњење за ЈНМВ 02-16

Измена конкурсне документације ЈНМВ 02-16

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02-16

Одлука о додели уговора

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 05.08.2016.. године

Крајњи рок за достављање понуда: 19.08.2016.године  до 10:00 часова

Јавно отварање понуда 19.08.2016. године у  10:30 часова

Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма КFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Објављено на Порталу дана:

 

12.05.2016.

 

Рок за достављање понуде:

 

13 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

25.05.2016. у 13:15

Осигурање имовине и радника ЈКП "Градска топлана" Пирот, редни број набавке 06/15

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

05.11.2015.  до 11:00 часова
ХТЗ опрема за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот,  редни број набавке 03/14 - Д

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

20.06.2014.г. године у 10,00ч.
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2017/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Датум и рок за достављање Понуда:30.06.2017. године у  10.00 часова

Датум и рок отварања Понуда:30.06.2017. године  у 10.15 часова

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2016 годину

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Објављено на Порталу УЈН дана:
Објављено на интернет страници наручиоца  дана:

26.08.2016.г.
26.08.2016.г.

 

Рок за достављање понуде:
10 данa од дана објављивања на Порталу УЈН

 

до 05.09.2016.г. до 13:00

Јавно отварање понуда:

05.09.2016.г. у 13:15

Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2016/2017

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Рок за доставу понуда 01.08.2016.год у 10,00ч.

Отварање понуда 01.08.2016.год у 10,15ч.

 

NABAVKE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNA NABAVKA DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Извођење радова на изградњи управне зграде ЈКП,,Градска топлана ,, Пирот-надоградња Енергане ,,Сењак,,у  Пироту

Набавка бр. 02-16

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Измена конкурсне документације ЈН 02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор на ЈН бр. 02/16

Измена конкурсне документације ЈН 02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Одлука о допуни конкурсне документације за ЈН 02/2016

Шема столарије

Преградни зидови

Позив за подношење понуда ЈН 02/2016

Обавештење о продужетку рока

Измена конкурсне документације 02/2016

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

Објављено на Порталу УЈН дана:

 

15.08.2016.

 

Рок за достављање понуде:
30 данa од дана објављивања на Порталу УЈН

 

до 19.09.2016.г. до 13:00

 

Јавно отварање понуда:

 

19.09.2016.г. у 13:15

 

Објављено на Порталу Службених гласила дана:

 

 

15.08.2016.г.