Javne nabavke

План јавних набавки за 2016 годину

План јавних набавки за 2017 годину

Измена Плана јавних набавки за 2017

Измена Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2017 годину

 

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Превоз уља за ложење - мазута "С" за грејну сезону 2016/2017

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена позива за подношење понуде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације ЈНВВ 01-16

Обавештење о закљученом уговору

 

Објављен Позив на Порталу јавних набавки:  02.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда:    04.09.2016.године  до 10:00 часова.

Отварање понуда 04.09.2016.год у 10,30ч.

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
JAVNE NABAVKE DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Резервни делови горионика 2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
Извођење радова на реконструкцији каналских цеви –топловода у дворишту бивше котларнице ,,Суд,, до бивше котларнице ,, Бујица,, са повезивањем на постојећи магистрални топловод Енергане ,, Сењак,,  за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Добровољно пензијско осигурање запослених

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Израда грејања канцеларијског простора у оквиру анекса котларнице ,,Сењак'' за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

 

Објављено на Порталу дана:

 

26.07.2017.

 

Рок за достављање понуде:

 

8 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

03.08.2017. у 13:15

ПРЕВОЗ МАЗУТА ,,С“  - УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ -
за грејну сезону 2017/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 
Делимична замена старих каналских цеви у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 
Набавка и уградња нових топлотних подстаница у насељу "АТП" за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 03/2017 - Р

Одговор на питање ЈНМВ 03/2017

Одлука о додели уговора

Рок за доставу понуда је 12.06.2017. год до 13:00 часова

Отварање благовремено поднетих понуда обавиће се 12.06.2017. год у 13:30 часова

 

Дизел агрегат бр.02/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 02/17

Питања и одговори на конкурсну документацију ЈНМВ 02/17

Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања позива за подношење
понуда  на Порталу јавних набавки у време и на начин предвиђен конкурсном
документацијом

Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.05.2017 године у 10:30 часова

Физичко обезбеђење енергане Сењак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 01/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

Набавка путничког аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 04/16

Одлука о додели уговора

Рок за подошење понуда је 24.11.2016.године до 13:00 сати

Отварање благовремено поднетих поднуда обавиће се 24.11.2016 године у 13:15 часова

Oсигурање имовине и радника

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈНМВ 07/16

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Крајњи рок за достављање понуда:01.12.2016..године 10:00 часова.

Јавно отварање понуда,01.12.2016.. године у  10:30 часова

Добровољно пензијско осигурање запослених

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

 

 

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 31.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда: 12.09.2016..године  до 10:00 часова.

Јавно отварање понуда, 12.09.2016.. године у  10:30 часова

Нове циркулационе пумпе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 12.08.08.2016.. године.

Крајњи рок за достављање понуда: 22.08.2016.године  до 10:00 часова

Јавно отварање понуда: 22.08.2016. године у  10:30 часова

 

Реконструкција магистралног топловода у насељу "Чешаљ" у Пироту за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Објављено на Порталу дана:

 

12.08.2016.

 

Рок за достављање понуде:

 

9 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 12,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

22.08.2016. у 12:15

Резервни делови горионика

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор за ЈНМВ 2-16

Питање и одговор-појашњење за ЈНМВ 02-16

Измена конкурсне документације ЈНМВ 02-16

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда ЈНМВ 02-16

Одлука о додели уговора

Објављен Позив на Порталу јавних набавки: 05.08.2016.. године

Крајњи рок за достављање понуда: 19.08.2016.године  до 10:00 часова

Јавно отварање понуда 19.08.2016. године у  10:30 часова

Извођење радова на реконструкцији постојећих и уградњи нових подстаница набављених у оквиру Програма КFW IV реф.бр.404-02-23/2014-04

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Објављено на Порталу дана:

 

12.05.2016.

 

Рок за достављање понуде:

 

13 дана од дана објављивања на порталу јавних набваки до 13,00 часова

 

Јавно отварање понуда:

 

25.05.2016. у 13:15

Осигурање имовине и радника ЈКП "Градска топлана" Пирот, редни број набавке 06/15

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

05.11.2015.  до 11:00 часова
ХТЗ опрема за потребе ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот,  редни број набавке 03/14 - Д

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

20.06.2014.г. године у 10,00ч.
NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE
Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2017/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Датум и рок за достављање Понуда:30.06.2017. године у  10.00 часова

Датум и рок отварања Понуда:30.06.2017. године  у 10.15 часова

Набавка електричне енергије за потребе ЈКП "Градска топлана" Пирот за 2016 годину

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Објављено на Порталу УЈН дана:
Објављено на интернет страници наручиоца  дана:

26.08.2016.г.
26.08.2016.г.

 

Рок за достављање понуде:
10 данa од дана објављивања на Порталу УЈН

 

до 05.09.2016.г. до 13:00

Јавно отварање понуда:

05.09.2016.г. у 13:15

Уље за ложење - мазут "С" за сезону 2016/2017

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Рок за доставу понуда 01.08.2016.год у 10,00ч.

Отварање понуда 01.08.2016.год у 10,15ч.

 

NABAVKE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNA NABAVKA DOKUMENTI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Извођење радова на изградњи управне зграде ЈКП,,Градска топлана ,, Пирот-надоградња Енергане ,,Сењак,,у  Пироту

Набавка бр. 02-16

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Измена конкурсне документације ЈН 02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор на ЈН бр. 02/16

Измена конкурсне документације ЈН 02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Питање и одговор за ЈН бр.02/2016

Одлука о допуни конкурсне документације за ЈН 02/2016

Шема столарије

Преградни зидови

Позив за подношење понуда ЈН 02/2016

Обавештење о продужетку рока

Измена конкурсне документације 02/2016

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

 

 

Објављено на Порталу УЈН дана:

 

15.08.2016.

 

Рок за достављање понуде:
30 данa од дана објављивања на Порталу УЈН

 

до 19.09.2016.г. до 13:00

 

Јавно отварање понуда:

 

19.09.2016.г. у 13:15

 

Објављено на Порталу Службених гласила дана:

 

 

15.08.2016.г.